Research in Sport
Education and Sciences
Research Articles

Impact of Secondary School Students’ Motivation to Play Digital Games on Motivation to Participate in Physical Activity

1.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, Türkiye

2.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Van, Türkiye

Research in Sport Education and Sciences 2022; 24: 113-118
DOI: 10.5152/JPESS.2022.221635
Read: 636 Downloads: 187 Published: 26 December 2022

This research has been done to identify the effect of secondary school students’ motivation of playing digital games on the motivation to participate in a physical activity. A total of 335 students, 182 females and 153 males, studying in secondary schools participated in this research. In this research, two scales have been used. The first scale is “Motivation Scale For Digital Gaming” (DOOMÖ) it consists of 19 items. The second scale is “Motivation Scale For Participation In Physical Activity” (FAKMÖ) it consists of 16 items. Arithmetic mean (x), standard deviation (ss), percentage, frequency, the Pearson moment correlation test, t test, and one-way analysis of variance, posthoc test statistics (Turkey HSD) have been used while analyzing the data. According to the results obtained in this study, no significant difference has been found between the age variable and FAKMÖ and DOOMÖ (p > ,05). However, some significant differences have been found between DOOMÖ total score and gender, and between body mass index (BMI) and FAKMÖ and DOOMÖ (p < ,05). As a result, it has been found that as the digital game play time increases, the motivation of secondary school students to participate in a physical activity decreases, and also BMI increases.

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonunun Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Üzerine Etkisi

Bu çalışma ilköğretim okulunda okuyan 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin dijital oyun oynama motivasyonunun düzenli olarak yapılan fiziksel egzersizlere katılım motivasyonu üzerine etkisinin tespit edilmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya ortaokullarda öğrenim gören 182’si kadın 153’ü erkek toplam 335 öğrenci katılmıştır. Araştırmada 19 maddeden oluşan Dijital Oyun Oynama Motivasyonu Ölçeği (DOOMÖ) ile 16 maddeden oluşan Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama (x), standart sapma (ss), yüzde, frenkans, Pearson Moment Korelasyon testi, t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Post-Hoc test istatistiklerinden (Tukey HSD) yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre yaş değişkeni ile FAKMÖ ve DOOMÖ arasında anlamlı farklılık saptanmamışken (p > ,05). DOOMÖ toplam puanı ile cinsiyet arasında ve BKİ ile FAKMÖ ve DOOMÖ arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p < ,05). Sonuç olarak; dijital oyun oynama süresi arttıkça ortaokul öğrencilerinde fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarının azaldığı ve BKİ’nin yükseldiği sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital oyun, fiziksel aktivite, motivasyon

Cite this article as: Kolçak, S., & Çakır, E. (2022). Impact of secondary school students’ motivation to play digital games on motivation to participate in physical activity. Research in Sport Education and Sciences, 24(4), 113-118.

Files
EISSN 2822-3527