Research in Sport
Education and Sciences
Research Articles

Investigation of ACTN3 rs1815739 Polymorphism, Physical Characteristics, and Position—Relation in Football Players: A Team Sample

1.

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Birimi, İstanbul, Türkiye

Research in Sport Education and Sciences 2023; 25: 14-18
DOI: 10.5152/JPESS.2023.221840
Read: 660 Downloads: 198 Published: 01 March 2023

ballers and to compare genotype and allele frequencies with sedentary individuals. Also, we aimed to determine the relationship between the genotypes of footballers and their positions. Twenty footballers participated in our study. Seventy-six participants without sports background were included in our study as the control group. DNA isolation was performed from blood samples using the PureLink DNA isolation kit according to the manufacturer’s procedures. rs1815739 polymorphism was performed using real-time polymerase chain reaction device. Statistical analyses of the obtained data were carried out with chi-square analysis using IBM Statistical Package for Social Sciences 21.0 (IBM Statistical Package for Social Sciences Corp.) program. A value of p < .05 was considered statistically significant. CC genotype was observed in 2 individuals (10%), CT (35%) in 7 individuals, and TT (55%) in 11 individuals in footballers. In the control group, the CC, CT, and TT genotypes were determined as 15 (19.7%), 41 (53.9%), 20 (26.4%), respectively. The C allele was 11 (27.5) in footballers and 71 (46.71%) in the control group; the T allele was found to be 29 (72.5) in footballers and 81 (53.29%) in the control group. A statistically significant difference was found between the footballers and the control group in terms of genotype (p=.049) and allele (p=.028). It was determined that midfielders who require endurance are mostly in the TT genotype, while the sprinter strikers are in the CC genotype. Although the findings are compatible with the literature, similar studies should be planned with higher numbers.

Futbolcularda ACTN3 rs1815739 Polimorfizmi, Fiziksel Özellikler ve Mevki İlişkisinin Araştırılması: Bir Takım Örneklemi

Çalışmamızda, profesyonel futbolcularda alfa aktinin-3 geni rs1815739 polimorfizmini belirlemeyi, genotip ve allel frekanslarını sedanter bireyler ile karşılaştırmayı hedefledik. Ayrıca futbolcuların genotipleri ile mevkileri arasındaki ilişkiyi saptamayı amaçladık. Çalışmamıza 20 futbolcu katılmıştır. Spor geçmişi olmayan 76 katılımcı kontrol grubu olarak çalışmamıza dahil olmuştur. DNA izolasyonu, kan örneklerinden PureLink DNA izolasyon kiti kullanılarak üretici firmanın prosedürlerine göre gerçekleştirilmiştir. rs1815739 polimorfizmi izole edilen DNA materyalinden Real-Time PCR cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin istatiksel analizlerini IBM SPSS 21.0 (IBM Statistical Package for Social Sciences Corp., Armonk, NY, ABD) programı kullanılarak kikare analizi ile gerçekleştirilmiştir. p < ,05 değeri istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Futbolcularda 2 bireyde CC (%10), 7 bireyde CT (%35), 11 bireyde TT (%55) genotipi gözlemlenmiştir. Kontrol grubunda CC, CT ve TT genotipleri sırasıyla 15 (%19,7), 41 (%53,9), 20 (%26,4) olarak tespit edilmiştir. C alleli futbolcularda 11 (27,5), kontrol grubunda 71 (%46,71); T alleli ise futbolcularda 29 (72,5), kontrol grubunda 81 (%53,29) olarak bulunmuştur. Futbolcu ile kontrol grubu arasında genotip (p=,049) ve allel (p=,028) bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Dayanıklılık gerektiren orta saha oyuncuları çoğunlukla TT genotipinde, sprinter özellikteki santraforlar ise CC genotipinde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular literatürle uyum sağlamakla birlikte benzer çalışmaların daha yüksek sayılı planlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimer: Futbol, mevki, genetik, polimorfizm, ACTN3

Cite this article as: Muhan, A., Polat, T., Yılmaz, Ö. Ö., Tacal Aslan, B., & Ulucan, K. (2023). Investigation of ACTN3 rs1815739 polymorphism, physical characteristics, and position—relation in football players: A team sample. Research in Sport Education and Sciences, 25(1), 14-18

Files
EISSN 2822-3527