Research in Sport
Education and Sciences
Research Articles

Investigation of the Relationship Between Individuals’ Authenticity, Self-Esteem, and Serious Leisure Perspectives of Individuals Participating in Leisure Activities

1.

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Yöneticilik Bölümü, Konya, Türkiye

2.

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Rekreasyon Bölümü, Konya, Türkiye

Research in Sport Education and Sciences 2022; 24: 65-72
DOI: 10.5152/JPESS.2022.1018159
Read: 545 Downloads: 207 Published: 30 September 2022

The aim of this study was to examine the relationships among authenticity, self-esteem, and serious leisure perspective of individuals participating in leisure activities. The sample of the study consisted of 295 leisure time participants, 197 females and 98 males, who attend KOMEK Public Education Center and Youth Center courses as a leisure time activity affiliated to Konya Metropolitan Municipality. While the demographic information form created by the researcher was used in obtaining the data in this study, Authenticity Scale, Two-Dimensional Self-Esteem Scale, and Serious Leisure Inventory were used in this study. Independent groups t test and oneway analysis of variance (ANOVA) were conducted to find out the differences of the participants’ authenticity, self-esteem, and serious leisure scores with regard to demographic variables. In adddition, Pearson’s Moments Multiplication Correlation Coefficients was calculated to examine the relarionships among authenticiy, self-esteem, and serious leisure perspective scores. As a result of the analyses, it was seen that there was a positive and moderately significant relationship between participants’ authenticity and self-esteem scores (r = ,484, p = ,000). While there was no significant relationship between serious leisure and authenticity scores (r = −,005, p = ,937), there was a positive and low level significant relationship between self-esteem and serious leisure scores (r = ,214, p = ,000). The relationship between self-esteem and serious leisure perspectives of individuals who regularly participate in activities underlines how important it is for individuals to benefit from activity opportunities where they will gain serious leisure perspectives.

Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Özgünlük Benlik Saygısı ve Ciddi Boş Zaman Perspektifleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı serbest zaman aktivitelerine katılan bireylerin özgünlük, benlik saygısı ve ciddi boş zaman perspektifleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemi Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı, KOMEK, Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi kurslarına katılan 197 kadın (yaş = 28,33 ± 8,57), 98 erkek (yaş = 25,60 ± 5,33) toplam 295 ciddi boş zaman katılımcısından oluşmaktadır. Çalışmada verilerin elde edilmesinde kişisel bilgi formu, Özgünlük Ölçeği, İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği ve Ciddi Boş Zaman Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların özgünlük, benlik saygısı ve ciddi boş zaman puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı bulunmuştur (p > ,05). Katılımcıların özgünlük, benlik saygısı ve ciddi boş zaman puan ortalamalarının etkinliğe katılım sebeplerine göre (psikolojik açıdan sağlıklı olmak, sosyalleşmek ve kişisel gelişim için) birbirlerinden farklılaşmadığı görülmektedir (p > ,05). Katılımcıların ciddi boş zaman puan ortalamalarının katıldıkları aktivite türlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı (p < ,05) görülmüştür. Ayrıca katılımcıların özgünlük, benlik saygısı ve ciddi boş zaman puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde ise katılımcıların özgünlük puanları ve benlik saygıları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (r = ,484, p = ,000). Ciddi boş zaman puanları ve özgünlükleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (r = −,005, p = ,937), benlik saygısı ve ciddi boş zaman puanları arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (r = ,214, p = ,000). Düzenli olarak aktivtelere katılan bireylerin benlik saygıları ve ciddi boş zaman perspektifleri arasındaki ilişki, bireylerin ciddi boş zaman perspektifi kazanacağı aktivite imkânlarından yarar lanab ilmel erini n ne kadar önemli olduğunun altını çizmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özgünlük, serbest zaman, benlik saygısı, ciddi boş zaman

Cite this article as: Denktaş, M., & Hadi-Erkmen, G. (2022). Investigation of the relationship between individuals’ authenticity, self-esteem, and serious leisure perspectives of individuals participating in leisure activities. Research in Sport Education and Sciences, 24(3), 65-72.

Files
EISSN 2822-3527